Cookies

My i naši partneři potřebujeme váš souhlas k použití souborů cookies, abychom pro vás mimo jiné mohli zobrazovat relevantnější obsah. Pomozte nám, prosím, prostřednictvím souhlasu.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde

Cookies nastavení

Technické cookies
Potřebujeme je pro správný chod obchodu. Bez těchto cookies není možné zajistit, aby e-shop fungoval správně.
Analytické cookies
Jsou pro nás nezbytné, protože jen díky nim dokážeme zjistit, odkud uživatelé přicházejí a jakým způsobem interagují s e-shopem, případně díky nim měříme výkon inzercí. Díky těmto údajům můžeme e-shop dále vyvíjet tak, aby vám maximálně vyhovoval.
Reklamní cookies
Jsou nezbytné pro zobrazování vhodného obsau či reklamy právě pro vás. Reklama, která se vám přizpůsobuje, je pro vás méně nežádoucí a mnohdy i přínosnější oproti té, která nevyhovuje vašim případným zájmům.
Personalizované soubory cookie
Díky těmto cookies pro vás můžeme zobrazovat vhodnější obsah přímo na naší stránce - v e-shopu.
Souhlasím s použitím vybraných souborů cookies Souhlasím s použitím všech souborů cookies

Česká republika

Zpracování osobních údajů u produktů označených DSxxxxxxxx

 1.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Crew shop - provozován Global travel agency s.r.o., Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1, 26137631                 
 • kontaktní údaje: Ing. Mgr. Sylvie Eysseltová
 • email: info@crewshop.cz
 • telefon: +420725386023
 • www: www.crewshop.cz

1.1              Společnost GTA prohlašuje, že s osobními údaji Zákazníků, které získá v souvislosti se svou činností, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.2              Při odeslání objednávky dává Zákazník výslovný a dobrovolný souhlas s tímto zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce v smyslu ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.3              Zákazník je srozuměn s tím, že GTA je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

1.4              Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 7.3. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům GTA (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, leteckým společnostem). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne GTA na žádost zákazníka.

1.5              Zákazník bere na vědomí, že GTA je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

1.6              Zákazník bere na vědomí, že GTA bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je GTA oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese GTA nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@crewshop.cz; info@smart-travelagency.com; info@smartholidays.cz; nebo info@smartconcierge.cz . V tomto případě nebude GTA zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

1.7              Výše uvedená ustanovení čl. 7 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

1.8              Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a)               Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným provozovateli, a to buď na adresu nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@crewshop.cz nebo info@smartholidays.cz nebo info@smart-travelagency.com nebo info@smartconcierge.cz .

b)               Požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

c)                Požadovat, aby GTA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) GTA již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody GTA převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d)               Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e)               Získat od GTA kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je GTA povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

f)                Získat své osobní údaje, které GTA zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

Zpracování osobních údajů u produktů označených TExxxxxxxx

  1.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Crew shop - provozován Global travel agency s.r.o., Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1, 26137631                 
  • kontaktní údaje: Ing. Mgr. Sylvie Eysseltová
  • email: info@crewshop.cz
  • telefon: +420725386023
  • www: www.crewshop.cz

  1.1              Společnost GTA prohlašuje, že s osobními údaji Zákazníků, které získá v souvislosti se svou činností, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  1.2              Při odeslání objednávky dává Zákazník výslovný a dobrovolný souhlas s tímto zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce v smyslu ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  1.3              Zákazník je srozuměn s tím, že GTA je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

  1.4              Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 7.3. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům GTA (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, leteckým společnostem). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne GTA na žádost zákazníka.

  1.5              Zákazník bere na vědomí, že GTA je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

  1.6              Zákazník bere na vědomí, že GTA bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je GTA oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese GTA nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@crewshop.cz; info@smart-travelagency.com; info@smartholidays.cz; nebo info@smartconcierge.cz . V tomto případě nebude GTA zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

  1.7              Výše uvedená ustanovení čl. 7 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

  1.8              Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

  a)               Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným provozovateli, a to buď na adresu nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@crewshop.cz nebo info@smartholidays.cz nebo info@smart-travelagency.com nebo info@smartconcierge.cz .

  b)               Požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

  c)                Požadovat, aby GTA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) GTA již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody GTA převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

  d)               Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  e)               Získat od GTA kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je GTA povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  f)                Získat své osobní údaje, které GTA zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

   

Zpracování osobních údajů u produktů označených MDxxxxxxxx

   1.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    

   1.1              Společnost GTA prohlašuje, že s osobními údaji Zákazníků, které získá v souvislosti se svou činností, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   1.2              Při odeslání objednávky dává Zákazník výslovný a dobrovolný souhlas s tímto zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce v smyslu ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   1.3              Zákazník je srozuměn s tím, že GTA je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

   1.4              Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 7.3. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům GTA (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, leteckým společnostem). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne GTA na žádost zákazníka.

   1.5              Zákazník bere na vědomí, že GTA je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

   1.6              Zákazník bere na vědomí, že GTA bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je GTA oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese GTA nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@crewshop.cz; info@smart-travelagency.com; info@smartholidays.cz; nebo info@smartconcierge.cz . V tomto případě nebude GTA zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

   1.7              Výše uvedená ustanovení čl. 7 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

   1.8              Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

   a)               Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným provozovateli, a to buď na adresu nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@crewshop.cz nebo info@smartholidays.cz nebo info@smart-travelagency.com nebo info@smartconcierge.cz .

   b)               Požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

   c)                Požadovat, aby GTA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) GTA již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody GTA převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

   d)               Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

   e)               Získat od GTA kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je GTA povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

   f)                Získat své osobní údaje, které GTA zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

    

Slovensko